TACT (TACTICAL AIRBORNE COMMUNICATION TECHNOLOGIES) SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR
Gäller fr.o.m. 2017-01-01.

1. ALLMÄNT OCH DEFINITIONER  Dessa allmänna villkor gäller när Tactical Airborne Communication Technologies Sweden AB, org. nr: 556515-7525, med adress Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller annat bolag inom samma koncern som TACT Sweden AB (”Bolaget”) tillhandahåller privatpersoner och företag (”Kund”) larmtjänst med tillhörande larmutrustning för förmedling av identifierad larmsignal till Bolagets system samt för beställning till anslutna säkerhets- och bevakningsföretag för vidtagande av väktaråtgärder, webbsidor och mobilapplikationer, larmservrar, samt support och service (”Tjänsten”) inklusive andra funktioner och tjänster som Bolaget från tid till annan kan komma att erbjuda (”Tilläggstjänster”). När begreppet Tjänsten används i dessa allmänna villkor avses även i förekommande fall Tilläggstjänster, såvida inte annat följer av den aktuella bestämmelsen eller av det sammanhang där begreppet förekommer.

Kund förbinder sig att följa dessa allmänna villkor och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Bolaget från tid till annan skriftligen meddelar Kunden.

Om Tjänsterna innehåller tredjepartsprodukt, (”Tredjepartsprodukt”), gäller för Kundens nyttjande licensgivarens och/eller Bolagets licensvillkor för Tredjepartsprodukten. Med Tredjepartsprodukt avses innehåll, programprodukt eller verktyg som särskilt angivits vara Tredjepartsprodukt.

2. BESTÄLLNING AV TJÄNST  Innan Kundens beställning kan godkännas förbehåller sig Bolaget rätten att inhämta kreditupplysning eller göra annan likvärdig kontroll av Kunden genom egen försorg eller genom betalningpartners. För godkännande Avtal skall anses ingånget mellan Kund och Bolaget när Kund har acceptera dessa allmänna villkor vid beställningen av tjänsten och betalning genomförts genom betalningspartner och därigenom att betalningspartner eller bolaget godkännt kunden.Om kund ej godkänns anses avtalet ej ingånget. Kund som är privatperson har, om Avtalet har träffats på distans, ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

3. ÅNGERRÄTT  Kund som är privatperson har rätt att inom ångerfristen frånträda detta Avtal utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter den dag då Avtalet om Tjänsten ingicks. För att utöva ångerrätten ska Kund fylla i nödvändiga uppgifter i Bolagets Mina sidor och genomföra Ångerrätt. Den utrustning som skickats till Kund ska skickas tillbaks till Bolagets returadress angivet i Mina Sidor, i oanvänt skick och i original emballage. Om returpaketet ej bedöms vara i sådant skick har bolaget rätt att fakturera 3 månadshyror.

4. GARANTI  Till Tjänsten hörande utrustning (”Baspaket”) omfattas av garanti under avtalstiden. Garantin omfattar byte av felaktig komponent vid fabrikationsfel. Garantin omfattar inte fel som beror på Kundens vårdslöshet eller på felaktig installation, bristande underhåll eller handhavande av Larmutrustningen i strid mot dessa villkor. Garantin omfattar inte heller fel som beror på yttre påverkan, obehörigt nyttjande, inbrott, skadegörelse, brand- eller vattenskada, väderförhållanden, åska, felaktig spänning, annan utrustning, husdjur eller liknande. Garantin förutsätter att Kunden vårdat och underhållit Larmutrustningen i enlighet med dessa villkor.

5. REKLAMATION Bolaget följer konsumenttjänstelagen. Det åligger Kunden att undersöka Larmutrustningen vid leverans. Reklamation ska ske instruktioner på Mina Sidor. För kontaktuppgifter se www.tactsweden.com. Om reklamationen godkänns betalar Bolaget returfrakten samt skickar ny Larmutrustning. Om det vid reklamation visar sig att det inte är något fel på varan som Bolaget ansvarar för har Bolaget rätt till ersättning för de undersöknings- och fraktkostnader som orsakas av reklamationen.

6. SUPPORT OCH KUNDTJÄNST  Bolaget tillhandahåller support och kundtjänst via telefon och e-post. Öppettider och kontaktuppgifter finns tillgängliga på Mina sidor.

7. TJÄNSTENS INNEHÅLL/BOLAGETS ÅTAGANDE  Bolaget ansvarar för att förmedla de av Kunden registrerade kund- och kontaktuppgifterna i Mina sidor till de för Tjänsten anslutna säkerhets- och bevakningsföretagen (”Väktarbolag”). Vid aktivering av larmsignal underrättas anslutna Väktarbolag via Tjänsten i enlighet med vad som framgår av hos Bolaget tillgänglig tjänstebeskrivning. Väktarbolaget genomför utryckning till angiven adress för larmobjektet och de instruktioner som angivits i Mina sidor.

Tjänstens innehåll och omfattning specificeras ingående i vid var tid gällande abonnemangsvillkor, av övriga handlingar som utgör del av Avtalet och av produktbeskrivningar som finns tillgängliga för Kund hos Bolaget.

Särskilda villkor kan gälla för vissa deltjänster inom Tjänsterna. För respektive deltjänst hänvisas till separata villkor alternativt produktbeskrivning. Det ankommer på Kunden att informera sig om de användningsvillkor som gäller vid användningstillfället, vilka Kund åtar sig att följa.

Kund är införstådd med att Tjänsterna kan ändras såväl avseende omfattning som innehåll, dock skall Tjänsterna ha grundläggande funktionella egenskaper.

Tjänsten innehåller ett volymbaserat abonnemang där volymen är definierad för normal användning. Vid upprepade fellarm beroende på felaktigt användande av tjänsten har Bolaget rätt att fakturera överskjutande trafik månadsvis i efterskott enligt tariff i Tjänstebeskrivningen.

8. ÄNDRING I TJÄNSTEN  Kund är införstådd med att Tjänsten kan ändras såväl avseende omfattning som innehåll, dock skall Tjänsterna ha grundläggande funktionella egenskaper. Bolaget förbehåller sig rätten att vidta förändringar i Tjänsterna avseende struktur, omfattning samt funktion. Det åligger dock Bolaget att, senast tre (3) månader innan ändringens ikraftträdande, informera Kund om förändringar som väsentligen påverkar Abonnemang i Mina sidor.

Om ändring är till väsentlig nackdel för Kund, har denne rätt att under innevarande Abonnemangsperiod säga upp Abonnemanget med tre (3) månaders uppsägningstid, dock tidigast med verkan från ändringens ikraftträdande. Uppsägning av Avtal skall göras i Mina sidor. Kund anses ha accepterat ändringen om Abonnemang nyttjas efter ändringens ikraftträdande. Bolaget har rätt att ändra eller återkalla koder som medföljer Abonnemang, om detta är påkallat av affärsmässiga eller administrativa skäl.

9. KUNDENS ANSVAR/ÅTAGANDEN Kontaktlista och kunduppgifter Kunden ska i samband med att detta avtal ingås ange nummer till kontaktpersoner (maximalt tre (3) som Kunden vill ska bli uppringda vid larm, (”Kontaktlista”) i Mina sidor. De telefonnummer som anges i Kontaktlistan får ej vara till polis, brandkår, väktarbolag eller annat företag eller myndighet. Ändringar eller tillägg som Kunden önskar göra i Kontaktlistan görs i Mina sidor. Det åligger Kunden att informera kontaktpersonerna i Kontaktlistan om vad Tjänsten innebär.

Kund skall omedelbart tillhandahålla namn- och adressändring till Bolaget och till betalningspartner. Om Kund inte gör en ändringsanmälan till Bolaget och Bolaget på grund därav åsamkas merkostnader är Kund skyldig att ersätta Bolaget härför.

Installation och utrustning Om inte annat avtalats ansvarar Kunden för att installation och montering av Larmutrustning sker i enlighet med de instruktion som meddelas av Bolaget. När installation har skett, ska Kunden testa Tjänsten genom att utlösa larmet. Om Larmutrustningen har installerats korrekt kommer Kunden mottaga ett telefonsamtal från Bolaget med begäran av kod bekräftelse på att larmet kommit fram. Om Kunden inte erhåller telefonsamtal och kan mata in kod som angivits i Mina sidor.åligger det Kunden att kontakta Bolaget för felsökning.

Det åligger kunden att väl vårda Larmutrustningen så att denna är i gott skick och tillse att den inte utsätts för annat än normal förslitning.

Betalningsansvar Kund är betalningsansvarig för samtliga avgifter som utgår enligt detta Avtal. Om Avtal för juridisk person tecknas av någon som inte är firmatecknare eller annars saknar behörighet att ingå sådant Avtal, har den fysiska person som ingått Avtalet personligt betalningsansvar.

10. ANVÄNDNING OCH MISSBRUK AV TJÄNST OCH LARMUTRUSTNING

Kund skall förvara och använda av Bolaget utlämnade koder, identiteter, lösenord eller liknande för nyttjande av Tjänsten på ett betryggande sätt. Kund ansvarar för att dessa uppgifter ej kommer obehöriga tillhanda. Om koderna har förkommit eller riskerar att komma obehörig tillhanda, åligger det Kund att omedelbart anmäla detta till Bolaget. Från det att anmälan om att en kod skall spärras har inkommit till och bekräftats av Bolaget, ansvarar Bolaget för kostnader som orsakats av obehörigt användande, såvida inte Kunden varit grovt vårdslös. Vid spärrning av kod kvarstår Kundens betalningsskyldighet för fasta avgifter för Abonnemang (abonnemangsavgift) oförändrad. Bolaget skall skyndsamt ersätta en spärrad kod. För utlämnande av ny kod och övriga åtgärder vid förlust av sådana uppgifter som anges ovan har Bolaget rätt att ta ut en särskild avgift enligt vid var tid gällande prislista.

Kund ansvarar för allt material som Kund tillför eller tillhandahåller vid användande av Tjänsterna. Med material avses bl. a. text, bild, ljud, data, video och länkar på Internet. Kunden garanterar att det data som överförs genom Tjänsten inte är av sådan art eller ges sådan utformning att de strider mot lag, förordning, myndighetsföreskrifter eller anvisningar. Bolaget har inte skyldighet att granska nyssnämnda data för att säkerställa att Kunden efterkommer sina åtaganden enligt Avtalet. Kunden skall försvara Bolaget mot samt hålla Bolaget skadeslöst med avseende på krav på ersättning från tredje man som grundas på innehållet i det data som överförs genom Tjänsterna. Kund äger inte i något sammanhang söka obehörig åtkomst till anslutna nät eller datorresurser i Bolagets nät eller obehörigen använda, förstöra eller förvanska information i Bolagets nät eller anslutna nät. Kund får inte heller ta del av eller till utomstående vidarebefordra sådan information.

Kund är skyldiga att, utöver dessa allmänna villkor och eventuella ordningsregler och instruktioner som Bolaget från tid till annan publicerar, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Tjänsten och Utrustningen. Kund får inte använda Tjänsten eller Utrustningen på sådant sätt att Bolaget eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Om skada uppkommer åligger det Kund att medverka till att begränsa den uppkomna skadan.

11. AVSTÄNGNING AV TJÄNSTEN

För det fall att tillhandahållandet av Tjänsten medför skada eller risk för skada för Bolaget äger Bolaget rätt att omedelbart stänga av Tjänsten. Bolaget får i samband därmed inte vidta åtgärder på annat sätt än vad som är försvarligt efter omständigheterna. Bolaget förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av Tjänsten och spärra Abonnemang om:

a) Kunden begår väsentligt avtalsbrott t.ex. genom att överföra data genom Tjänsten på ett sätt som strider mot de regler och riktlinjer som Bolaget från tid till annan kan komma att uppställa eller på annat sätt missbrukar Tjänsten eller Utrustningen enligt punkt 10, b) Betalning av Abonnemangsavgifter och ersättning för Larmutrustning enligt punkt 14 och 15 uteblir trots påminnelse och varning om avstängning.

Om Bolaget utnyttjar sin rätt att stänga av Tjänsten enligt punkt 7.a) ovan ska Kunden snarast möjligt underrättas om Bolagets vidtagna åtgärder. Bolagets rätt att stänga av Tjänsten ska inte inverka på Bolagets rätt att göra andra påföljder gällande med anledning av Kundens avtalsbrott. Bolaget förbehåller sig även rätten att debitera Kund avgift enligt vid var tid gällande prislista för av Bolaget utförd åtgärd till följd av missbruk av Tjänsten eller Utrustningen enligt punkt 10.

Om Kundens Larmutrustning orsakar upprepade störningar eller falsklarm så har Bolaget rätt att reducera omfattningen av Tjänsten eller sluta förmedla Kundens larm till anslutna Väktarbolag fram till dess att orsaken till störningarna eller falsklarmen åtgärdats. Detta gäller även om Kunden gjort tekniska förändringar i Larmutrustningen såsom tex skruvat isär utrustning, anslutit annan utrustning än Bolagets eller bytt mjukvara.

12. ABONNEMANGSPERIOD/AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING  Med Abonnemangsperiod avses den överenskomna tidsperiod som Abonnemanget skall gälla, räknat från och med den dag som Kund ingick Avtalet. Sker ej uppsägning minst tre (3) månader innan avtalstidens utgång löper Abonnemangsperioden vidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre
(3) kalendermånader räknat från kommande månadsskifte. Har ingen särskild tidsperiod överenskommits gäller Avtalet tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) kalendermånader. Uppsägning skall ske genom att skicka ett ifyllt, underskrivet av beställaren, formulär avseende Uppsägning av tjänst via e-post. Formuläret finns på Mina Sidor. I det fall andra abonnemangs- och/eller uppsägningstider anges i Tjänstens beskrivning gäller dessa. Om Kund bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet har Bolaget rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan och utan skyldighet att till Kund återbetala erlagd avgift.

13. BINDNINGSTID  För Abonnemang med särskild bindningstid gäller följande:

a) Kundens betalningsansvar för abonnemangsavgift kvarstår oförändrat under hela bindningstiden även om Kund före Bindningstidens utgång säger upp Abonnemanget. b) Vid Kundens uppsägning förbehåller sig Bolaget rätt att omedelbart slutfakturera Kund ej erlagda avgifter, eventuella trafikavgifter och i förekommande fall andra fasta avgifter för resterande bindningstid c) Kund har möjlighet att lösa kvarvarande bindningstid genom att erlägga samtliga de abonnemangsavgifter som återstår till dess bindningstiden löpt ut. d) Eventuella tillkommande avgifter som uppkommer genom användandet av Tjänsterna, faktureras Kund separat i efterhand.

14. AVGIFTER  Avgifter utgår, i förekommande fall, i form av inträdesavgift, abonnemangsavgift, samtalsavgift samt övriga avgifter för tillkommande tjänster enligt vid var tid gällande prislista.

Bolaget har rätt att ändra avgifter under löpande avtalsperiod. Bolaget skall, med minst trettio (30) dagars varsel skriftligen informera Kund om avgiftsändringar. Kund anses ha accepterat avgiftshöjningen om Abonnemang nyttjas efter höjningens ikraftträdande.

Om Kund inte kan utnyttja Tjänsterna på grund av omständighet som kan hänföras till Kund eller till omständighet utanför Bolagets kontroll, skall detta inte befria Kund från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter.

Har Kund på grund av vårdslöshet förlorat kod, har Bolaget rätt att debitera avgift för utfärdande av ny kod. Bolaget förbehåller sig rätt att i förekommande fall debitera Kund särskild avgift för av Bolaget utförd åtgärd till följd av missbruk av Tjänsten eller Larmutrustningen som föranletts av Kund.

Kund svarar själv för användningen av Kundens anslutningar till telenät som inte inbegrips i Tjänsten och är skyldig att betala alla separata avgifter för anslutningen och användningen därav.

15. BETALNING OCH FAKTURERING  Kund ska erlägga betalning till Bolaget enligt vad som framgår av Avtalet. Kund svarar för att Bolaget har rätt faktureringsadress till Kunden.

Kund ska betala ersättning för Larmutrustning och eventuell installation inom trettio (30) dagar från det att Kunden mottagit utrustningen eller installationen slutförts.

Fakturering och betalning av Abonnemangsavgift sker månadsvis via autogiro eller kvartalsvis via e-faktura. Om Kund väljer pappersfaktura sker fakturering och betalning kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis i förskott och Bolaget förbehåller sig rätten att ta ut en administrativ avgift per fakturautskick.

Faktura förfaller till betalning den dag som anges på fakturan. Vid försenad betalning har Bolaget rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen samt ersättning för betalningspåminnelse och inkassokostnad.

Bolaget äger alltid rätt att, utan Kundens godkännande, överlåta rätten att mottaga betalning enligt Avtalet.

16. UNDERHÅLL OCH DRIFTSAVBROTT  Bolaget har rätt att under Abonnemangsperiod vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten av Tjänsterna om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Bolaget skall utföra sådana åtgärder skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna i möjligaste mån begränsas. Bolaget skall i god tid före det att sådana planerade avbrott äger rum skriftligen underrätta Kunden därom.

Har Tjänsten inte kunnat användas på grund av driftsavbrott som Bolaget bär ansvaret för har Kund rätt till ersättning i form av kreditering på påföljande kvartalsfaktura enligt beräkningsmodellen 1/90 av fakturabeloppet uträknat per dag då Tjänst ej levererats. Om det ersättningsgrundande beloppet understiger 100 kronor under aktuell räkningsperiod utgår ingen ersättning. Denna begränsning gäller ej för ersättning i form av skadestånd.

En begäran om ersättning skall framställas till Bolaget inom skälig tid, annars förlorar Kund sin rätt till ersättning. Skälig tid anses vara inom trettio (30) dagar från det att Kund märkt eller bort märka felet eller driftavbrottet. Som driftavbrott anses inte avbrott som inträffar under period för planerat underhåll. Begäran om ersättning skall göras skriftligen per e-post eller brev.

17. ÖVERLÅTELSE OCH UNDERLEVERANTÖR  Kund får inte överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, utan föregående skriftligt medgivande från Bolaget. Medgivande kan lämnas om den frånträdande Kunden fullgjort sina åtaganden enligt Avtalet och den tillträdande Kunden kan godkännas av Bolaget enligt punkt 2 ovan.

Vid överlåtelse av Abonnemang är den tillträdande Kunden skyldig att betala förekommande fast avgift. För öppning av Tjänsterna för ny Kund utgår särskild avgift enligt vid var tid gällande prislista. Den frånträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kunden svarar solidariskt med den frånträdande Kunden för förpliktelser som uppkommit före nämnda tidpunkt.

Bolaget har rätt att utan Kunds samtycke helt eller delvis överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, till bolag som ingår i samma koncern som Bolaget.

Bolaget har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet. .

18. FÖLJDER AV AVTALETS/ABONNEMANGETS UPPHÖRANDE Om ett Abonnemang upphör att gälla, upphör automatiskt all rätt för Kund att använda Tjänsterna. Av Kund erlagd fast avgift som avser tiden efter Abonnemangs upphörande återbetalas ej. Kund är skyldig att erlägga full fast abonnemangsavgift för påbörjat kvartal oavsett när under kvartalet som Abonnemanget upphör.

Data som tillhör Kunden lagras hos Bolaget under en period om nittio (90) dagar efter Abonnemangets upphörande, varefter all data raderas. Kunden har dock rätt att innan denna periods utgång begära en kopia av all data. För utlämnande av data utgår särskild avgift enligt vid var tid gällande prislista.

19. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  Bolaget ansvarar för behandling av Kundens personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Bolaget registrerar vid Avtalets ingående och under kundförhållandets varaktighet personuppgifter om Kunden för att Kunden ska kunna använda Tjänsten och för att Bolaget ska kunna fullgöra och administrera ingångna Avtal och fullgöra rättsliga skyldigheter. När innehavaren av Tjänsten är ett företag omfattas de behandlingar av personuppgifter som sker i Tjänsten av personuppgiftslagen. Företaget är personuppgiftsansvarig för de privatpersoner de ger åtkomst till Tjänsten och Bolaget är personuppgiftsbiträde.

Utöver ovan ändamål kan personuppgifter även komma att behandlas för Bolagets statistik- och marknadsföringsändamål (inklusive via) samt för Bolagets affärs- och produktutveckling.

Bolaget kan även komma att samköra personuppgifter med andra personregister (t.ex. SPAR) för ovanstående syften och för att upprätthålla god kund- och registervård.

Bolaget kan även komma att samköra personuppgifter för Kund av Betaltjänsten med vid var tid gällande sanktionslistor i enlighet med lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bolaget kan även komma att överlämna personuppgifter till andra bolag inom samma koncern som Bolaget, bolag som Bolaget samarbetar med samt till av Bolaget anlitade underleverantörer för behandling enligt de ovan angivna ändamålen. Personuppgifter kan även komma att behandlas utanför EU av sådana Mottagare.

Bolaget är ansvarig för att all eventuell behandling av insamlade personuppgifter som genomförs av tredje part sker enligt bestämmelser i Personuppgiftslagen och endast för de ändamål som beskrivits i denna punkt 19.

Avtalet ger Bolaget rätt att behandla personuppgifter för de ändamål som anges i denna punkt 19. Bolaget är skyldig att kostnadsfritt efter en Kunds skriftliga begäran en gång per kalenderår lämna ut information om vilka personuppgifter som behandlas om Kunden. Bolaget är även skyldig att på Kunds begäran, rätta, blockera eller utplåna uppgifter som inte har behandlats i enlighet med Personuppgiftslagen.

20. ANSVARSBEGRÄNSNING  Tjänsten eliminerar inte risken för skador och brott, och ersätter inte på något sätt Kundens behov av att teckna sedvanliga försäkringar. Kunden godkänner, genom sin underskrift av Avtalet, omfattningen och utformningen av Tjänsten samt Tjänstens begränsningar.

Bolaget svarar ej för fel eller åtgärdande av fel hänförligt till av Kunden använda terminal (t.ex. dator eller mobiltelefon). Bolaget ansvarar ej för personliga inställningar som Kunden gjort och förbehåller rätten att ändra eller ta bort information om detta motiveras av kommersiella, driftsmässiga eller andra tekniska skäl. Bolaget ansvarar ej för programvara eller onlinetjänster.

Bolaget skadeståndsansvar gentemot Kunden beträffande Tjänsten är begränsad till skada som Bolaget vållar Kunden uppsåtligen eller av vårdslöshet genom att bryta mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller gällande lagstiftning i Sverige. Bolaget ansvarar ej för: a) skada som har sin grund i sådan omständighet som anges i punkt 17 (force majeure), b) skada till följd av inbrott eller annat brott, c) skada till följd av förlust av kodbricka/fjärrkontroll, d) skada till följd av att larm ej utlösts vid tillkopplat ”larmsystem”, e) skada till följd av avbrott eller annan felaktighet på teleförbindelse eller Internet, uteblivet eller försenat meddelande eller genom störningar i meddelande över tele- eller Internetförbindelse.

Bolaget ersätter Kund endast för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av oaktsamhet från Bolagets sida. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller följdskador till följd av fel eller brister i Tjänsten. Bolagets skadeståndsskyldighet gentemot Kund är begränsat till belopp motsvarande en månads abonnemangsavgift eller maximalt tiotusen (10 000) kronor per år, oavsett omfattningen av de skador som inträffat under året och oavsett antalet berörda Abonnemang.

Bolagets skadeståndsskyldighet till följd av detta Avtal är begränsat till ett sammanlagt belopp om tvåhundratusen (200 000) kr under avtalets löptid.
Kund är skyldiga att framställa krav på ersättning till Bolaget utan oskäligt dröjsmål efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om en Kund inte gör detta förlorar Kunden rätten att göra kravet gällande.

21. KONTRAKTSBROTT  Gör part sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott har den andra parten rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet i enlighet med villkoren i dessa Allmänna Villkor. Part har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Abonnemang, om andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd.

22. FORCE MAJEURE  Part är befriad från fullgörelse av förpliktelse enligt detta Avtal om underlåtenheten att fullgöra en förpliktelse har sin grund i omständighet utanför parts kontroll såsom bland krig, krigsliknande händelse, uppror, sabotage eller hot om sabotage, myndighetsåtgärd eller ingripande, strejk, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, naturkatastrof eller exceptionella väderförhållanden, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller störningar via telenätet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller andra liknande omständigheter av motsvarande vikt. Om part är befriad från fullgörande av sina förpliktelser enligt denna punkt är part inte skadeståndsskyldig. Part som åberopar sådant förhållande enligt förra stycket till befrielse från fullgörande av avtalet är skyldig att omedelbart meddela andra parten härom.

23. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER  Samtliga rättigheter, innefattande men inte uteslutande alla immateriella rättigheter, till Tjänsten inklusive den tekniska lösningen och eventuellt innehåll däri som Bolaget tillhandahåller tillkommer Bolaget eller dess rättighetsinnehavare och är skyddat enligt lag. Genom att registrera sig för Tjänsten får Kunden nyttjanderätt till Tjänsten i enlighet med dessa användarvillkor.

24. VILLKORSÄNDRINGAR  Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller göra tillägg i dessa allmänna villkor och/eller de särskilda villkoren för Tilläggstjänster. Villkorsändringar ska skriftligen meddelas Kund senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft. Kund anses ha accepterat sådan förändring om Kunden fortsätter att nyttja Tjänsten. När det gäller förändring som endast är av begränsad betydelse eller som görs för att åtgärda och/eller förebygga säkerhetshot så behöver dock Bolaget inte underrätta Kunden i förväg. Bolaget har alltid rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Om ändringar eller tillägg inte godkänns av en Kund har Kunden alltid rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 12 st. 2 ovan.

25. MEDDELANDEN  Meddelande med anledning av Avtalet som ska vara skriftliga ska ske genom brev eller e-post. Epostmeddelande till av Kunden uppgiven e-postadress, ska anses ha nått Kunden samma dag som det avsändes. Brev som avsänts till den av den andra parten senast uppgivna adressen ska anses ha nått den mottagande parten på sjunde dagen efter avsändandet.

26. VITTNESERSÄTTNING  Om Bolagets personal kallas till förhör hos polis, åklagarmyndighet eller domstol på grund av händelse som omfattas av detta avtal har Bolaget rätt till ersättning från Kunden för vid förhöret åtgången arbetstid som inte ersätts av offentliga medel.

27. LAGVAL OCH TVISTELÖSNING  Avtalet regleras av svensk lag. Vid tvist som rör tolkning eller tillämpning av Avtalet ska Bolaget och Kunden i första hand försöka komma överens. Om Bolaget och Kunden inte kan enas kan tvisten prövas av allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

***